STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

"DZIECIĘCY OGRÓD" W OSTROWCU

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy statut określa sposób funkcjonowania, cele oraz zadania placówki oświatowej pod nazwą Dziecięcy Ogród, zwanej w dalszej części Przedszkolem.
 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną.
 3. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Dziecięcy Ogród” Emilia Pusch.
 4. Organem prowadzącym jest Emilia Pusch.
 5. Siedziba Przedszkola znajduje się pod adresem: Ostrowiec 64, 78-600 Wałcz.

§2

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie – Delegatura w Wałczu.
 2. Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, dotyczących placówek niepublicznych,
  • Statutu Niepublicznego Przedszkola Dziecięcy Ogród,
  • Regulaminu.

§3

 1. Przedszkole posiada swoje logo i używa pieczęci o treści:

Przedszkole Niepubliczne

 „Dziecięcy Ogród”

Emilia Pusch

Ostrowiec 64, 78-600 Wałcz

tel.695640940

REGON 321293255 NIP 765-158-79-78 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
  • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz ukierunkowywanie go zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, a także możliwościami rozwojowymi,
  • udzielanie, w ramach posiadanych możliwości, wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.

§5

 1. Powyższe cele i zadania realizowane są w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  • kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
  • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
  • wspomaganie rozwoju mowy,
  • wspieranie w rozwijaniu czynności intelektualnych, które dziecko stosuje w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej,
  • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
  • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne,
  • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
  • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
  • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną,
  • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
  • wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

§6

 1. Organem Przedszkola jest właściciel Przedszkola pełniący funkcję dyrektora.

 §7

 1. Do zadań dyrektora Przedszkola należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • opracowywanie statutu Przedszkola oraz innej dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  • przyjmowanie oraz skreślanie z listy dzieci uczęszczających do placówki, zgodnie z postanowienia niniejszego Statutu,
  • zatrudnianie oraz zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P. Poż.,
  • prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Przedszkola.

§8

 1. Realizując zadania statutowe dyrektor Przedszkola współpracuje z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel przez niego wskazany.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§9

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia - za wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora placówki.
 2. Przedszkole jest czynne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci uczęszczających do placówki.
 4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Przedszkole zastrzega sobie prawo do przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu lub sierpniu po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych).

 §10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Zasady doboru dzieci do placówki ustala dyrektor Przedszkola.
 3. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 20 osób.

§11

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat.

§12

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. 08:00 do godz. 13:00.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Przedszkole umożliwia uczestnictwo wychowanków w zajęciach dodatkowych. Organizacja oraz terminy zajęć ustalane są przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz nauczycielami.
 4. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • dla dzieci w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
  • dla dzieci w wieku 5 lat – około 30 minut.
 6. Placówka może rozszerzać ofertę edukacyjną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz możliwościami placówki.
 7. W Przedszkolu – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) – organizuje się naukę religii. Dzieci nieuczestniczące w Katechezie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
 8. W okresie wakacji zimowych oraz letnich Przedszkole nie realizuje zadań określonych przez podstawę programową, co nie wpływa na wysokość czesnego.

§13

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki stanowi arkusz organizacji pracy Przedszkola przygotowany przez dyrektora. Określa on:
  • liczbę miejsc w placówce,
  • liczbę dzieci przyjętych do placówki,
  • liczbę pracowników,
  • czas pracy pracowników,
  • czas pracy oddziału.
 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.
 3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia oraz higieny.
 4. Ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Organizacja dnia, w szczególnych przypadkach, może ulec zmianie (tj. organizacja wycieczki, wyjścia, uroczystości itp.).

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§14

 1. Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece nauczyciela.
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola jak i podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem placówki wspomaga pracownik niepedagogiczny.
 3. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele ci odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.
 4. W Przedszkolu istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk pedagogicznych.
 5. W Przedszkolu dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.

 §15

 1. Nauczycieli zatrudnia dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
 3. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna zawarta między dyrektorem Przedszkola, a nauczycielem.

 §16

 1. Obowiązki nauczyciela:
  • odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
  • realizuje podstawę programową określoną przez MENiS,
  • planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość,
  • prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
  • prowadzi dokumentację pedagogiczną obowiązującą w Przedszkolu,
  • współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
  • realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora Przedszkola, a wynikające z bieżącej pracy placówki,
 2. Nauczyciel ma prawo:
  • formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą dyrektora,
  • dokształcania oraz doskonalenia zawodowego,
  • wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów i pomocy dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy – zostaje ona pod opieką innego nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego.

 §17

 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudniani są przez dyrektora Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, jako instytucji. Szczegółowy zakres obowiązków – czynności pracowników niepedagogicznych ustala i przyznaje dyrektor Przedszkola.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

 §18

 1. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, a także do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych).

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)

ORAZ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§19

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego oraz edukacyjnego na dziecko uczęszczające do Przedszkola.
 2. Formami współdziałania są: zebrania, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami, imprezy oraz uroczystości przedszkolne, spotkania integracyjne, festyny i wycieczki.

 §20

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do Przedszkola zobowiązani są do:
  • przestrzegania niniejszego Statutu, a także Regulaminu placówki,
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną pisemnie przez rodziców /opiekunów prawnych osobę pełnoletnią, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo. Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi (opiekunowi prawnemu).
  • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a także niezwłocznego powiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  • przyprowadzania do Przedszkola tylko zdrowego dziecka,
  • uczestniczenia w „spotkaniach z rodzicami” organizowanymi przez nauczyciela lub dyrektora placówki, a także śledzenia bieżących informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń,
  • terminowego uiszczania wszelkich opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do Przedszkola,
  • uaktualniania informacji, które zostały podane w formularzu zgłoszenia dziecka do placówki.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
  • zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczych,
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka - jego postępów edukacyjnych oraz wychowawczych,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich wniosków i spostrzeżeń dotyczących pracy Przedszkola,
  • udziału w otwartych uroczystościach Przedszkola,
  • uzyskania dokumentu poświadczającego sposób funkcjonowania dziecka w placówce, jego kontaktu z grupą, do której przynależy, a także jego stosunków z danym rodzicem (opiekunem prawnym). Dokument jest wystawiany przez nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem placówki na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

 §21

 1. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
  • życzliwego traktowania,
  • poszanowania godności i własności osobistej,
  • opieki i ochrony.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  • słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela, a także innych pracowników Przedszkola oraz okazywanie im szacunku,
  • przestrzeganie ustalonych reguł i norm obowiązujących w grupie,
  • zgodne współżycie z rówieśnikami oraz poszanowanie wytworów ich pracy,
  • troska o zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy w budynku jak i na placu zabaw,
  • nieoddalanie się od grupy,
  • zgłaszanie wszelkich niedyspozycji.

§22

 1. W Przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych (prócz pierwszej pomocy przedmedycznej), ani podawać żadnych leków.
 2. W nagłych sytuacjach bezpośrednio ratujących życie dziecka, wzywane jest pogotowie z jednoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych).

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI I SKREŚLENIA DZIECKA

Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

§23

 1. Zapisy do Przedszkola odbywają się każdego roku w terminie ustalonym przez dyrektora Przedszkola.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest:
  • wypełniony formularz zgłoszenia,
  • wypełniona ankieta do formularza zgłoszenia,
  • przesłane przez rodziców (opiekunów prawnych): Pocztą Polską, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście do placówki.
 3. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje z zachowaniem następującej kolejności:
  • dostarczenie przez rodziców (opiekunów prawnych) zgłoszenia - zgodnie z zasadami określonymi w ust.2,
  • informacja z placówki o wpisaniu dziecka na Listę Podstawową (lista dzieci zgłoszonych i przyjętych do placówki) lub Rezerwową (lista dzieci zgłoszonych, ale z różnych przyczyn nieprzyjętych do placówki),
  • w przypadku gdy dziecko znajdzie się na Liście Podstawowej należy uiścić jednorazową opłatę wpisową,
  • osobisty odbiór przez rodziców (opiekunów prawnych) Regulaminu Przedszkola, który jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest:
  • miejsce zameldowania (w pierwszej kolejności do placówki przyjmowane są dzieci zameldowane na terenie gminy Wałcz),
  • kolejność zgłoszeń,
  • zapisane rodzeństwo.
 5. W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z Listy Rezerwowej.
 6. Dzieci mogą być przyjmowane także w ciągu roku, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

 §24

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora Przedszkola, w przypadku gdy:
  • rodzice (opiekunowie prawni) nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w czasie określonym w Regulaminie. Skreślenie z listy nie zwalnia rodziców ( opiekunów prawnych) od uiszczenia należnej opłaty
  • rodzice (opiekunowie prawni) zataili ważne informacje odnośnie stanu zdrowia dziecka uniemożliwiające mu prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,
  • narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej.

 

ROZDZIAŁ VIII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI I ZASADY ODPŁATNOŚCI

§25

 1. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy i miasta Wałcz, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przedszkole pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez dyrektora Przedszkola.
 3. Przedszkole pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) opłatę, tak zwane czesne, w wysokości ustalonej przez dyrektora Przedszkola.
 4. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony w Regulaminie Przedszkola.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie na podstawie analizy kosztów utrzymania placówki.
 6. Przedszkole może prowadzić dodatkowe zajęcia (poza podstawą programową), z których czerpie dochód.
 7. Dodatkowe koszty możliwe do poniesienia przez rodziców (opiekunów prawnych) to: wyprawka, karty pracy, a także koszty imprez – zgodnie z sugestiami rodziców (opiekunów prawnych) w porozumieniu z dyrektorem placówki. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Na fundusz Przedszkola składają się również: darowizny, dotacje itp.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.
 2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców (opiekunów prawnych), a także dzieci.
 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • umieszczenie Statutu na stronie internetowej przedszkola: www.dzieciecyogrod.pl,
  • udostępnienie Statutu przez dyrektora Przedszkola.
 4. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku.