Ostrowiec, dn.  03.09.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „DZIECIĘCY OGRÓD”

 z siedzibą: OSTROWIEC 64 78-600 WAŁCZ

 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY „DZIECIĘCY OGRÓD”

 z siedzibą: Ostrowiec 64 78-600 Wałcz


Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu:

- prowadzenia rekrutacji;

- prowadzenia ewidencji dzieci,

 - realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, w tym: organizacji wyjazdów, konkursów;

 - promocji placówki poprzez publikacje tekstów i dokumentacji zdjęciowej na terenie placówki, w prasie i innych wydawnictwach, na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawa - prawo oświatowe; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2018,poz.603).


Okres przechowywania danych osobowych

- Dzienniki zajęć i lekcyjne – 5 lat;

- Karty zgłoszeń – do końca procesu edukacji;

- Zgody na wycieczki/wyjazdy/udział w konkursach – do końca roku szkolnego.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:

- udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych;

- realizacja umowy której jest Pani/Pan stroną;

- realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawa - prawo oświatowe; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2018,poz.603).

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani oraz dziecka dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w w/w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są:

 - organy nadzoru,

- podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy placówki;

- podmioty współpracujące z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania;

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka.


Pani/Pana oraz dziecka dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.